Jesteś tutaj: Start
SMS

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych - przyjmowanie wniosków na okres od 01.01.2023 do 30.04.2023 r.

31 stycznia 2023

Od dnia 02.01.2023 r. mieszkańcy Gminy Bochnia mogą składać nowe wnioski o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych na zasadach preferencyjnych na okres 2023 r.

Mieszkańcy, którzy złożyli w 2022 r. wnioski o preferencyjny zakup węgla, lecz z powodu braku dostępności surowca opał nie został im sprzedany, nie muszą składać nowych wniosków. Niezrealizowane wnioski z 2022 r. będą realizowane w pierwszej kolejności, według daty ich złożenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022r. (Dz.U.z 2022 r. poz. 2493) w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres (tj. od 1 stycznia 2023 r.) - łącznie max 3 tony.

Do takiego zakupu uprawnione są osoby fizyczne, które spełniają warunki zapisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Aby węgiel mógł być nabyty przez osobę uprawnioną konieczne jest złożenie w/w wniosku.

Zasady zakupu węgla i jego ilości zawarte są w treści wniosku.

Druk wniosku można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia lub na stronie internetowej gminy.

Składanie wniosków może odbywać się osobiście w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wlk. 26 na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00- 16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

Wnioski można składać również elektronicznie za pośrednictwem platformy EPUAP, zaopatrzone podpisem elektronicznym lub podpisane za pośrednictwem profilu zaufanego.

Płatności należy dokonać po informacji z Urzędu Gminy Bochnia o pozytywnej weryfikacji wniosku przelewem na konto: Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział Nowy Wiśnicz, Filia w Bochni

Numer rachunku:  04 8589 0006 0260 0110 0000 0039

W tytule należy wpisać:  Węgiel, imię i nazwisko, adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla

lub w kasie Urzędu Gminy Bochnia gotówkowo.

Urząd Gminy Bochnia nie podaje numeru konta do wpłat telefonicznie.

Czytaj więcej o: Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych - przyjmowanie wniosków na okres od 01.01.2023 do 30.04.2023 r.

Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrów Szlachecki

31 stycznia 2023

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2023/BZP 00072742/01 z dnia 31 stycznia 2023 roku

 

Czytaj więcej o: Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrów Szlachecki

XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

31 stycznia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40.) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje XLIX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 07 lutego 2023 r. o godzinie 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Czytaj więcej o: XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

OGŁOSZENIE KRYTERIÓW I TERMINÓW REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE BOCHNIA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

30 stycznia 2023

ROLNIKU, EMERYCIE SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ REHABILITACJI

30 stycznia 2023

Rehabilitacja lecznicza w systemie ubezpieczenia społecznego rolników

  1. KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757).

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu należy podkreślić, że rehabilitacja nie jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

Czytaj więcej o: ROLNIKU, EMERYCIE SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ REHABILITACJI

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

27 stycznia 2023

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

 

Czytaj więcej o: Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
Przejdź do -

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bochnia w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

27 stycznia 2023
Przejdź do -

Zakończono modernizację budynku OSP w Bogucicach

26 stycznia 2023

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowo Handlowe P.B.R. Sp. z o.o.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie docieplenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucicach polegające na: dociepleniu ścian, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, częściowej wymianie obróbek blacharskich, remoncie balkonu wraz z barierką, dobudowę przewodów wentylacyjnych na ścianie zachodniej z wyprowadzeniem ponad dach.

 

Wartość inwestycji to ponad 0,3 mln zł.

Czytaj więcej o: Zakończono modernizację budynku OSP w Bogucicach