Rewitalizacja w Gminie Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Rewitalizacja w Gminie Bochnia” jest to projekt  Gminy Bochnia, którego celem projektu jest przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Bochnia zgodnie z ustawą o rewitalizacji. Projekt jest współfinansowany z Pomocy Techniczna

Wartość projektu: 82 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 73 800,00 zł  (90%)

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony kompleksowo, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji będzie obejmowała następujące etapy:

  1. Sporządzeni diagnozy Gminy Bochnia w następujących obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, w wyniku której wytypowane zostaną obszary zdegradowane wymagające rewitalizacji.
  2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały rady gminy ws. wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
  3. Uchwała Rady Gminy ws. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
  4. Przystąpienie do sporządzania gminnego programu rewitalizacji.
  5. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.
  6. Opiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji przez właściwe organy.
  7. Wprowadzenie zmian do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji wynikających z konsultacji społecznych i opinii właściwych organów.
  8. Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji stanowi narzędzie służące do wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysu. Jednocześnie posiadanie Gminnego Programu Rewitalizacji jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2016-2020 w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich zarówno przez Gminę Bochnia, jak i inne podmioty zainteresowane tymi środkami.

W toku przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji planuje się prowadzenie konsultacji społecznych w formie ankietyzacji oraz spotkań/warsztatów dla mieszkańców Gminy Bochnia.

Wszelkie informacje dotyczące prowadzonych konsultacji społecznych będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Gminy.

Obszar zdegradowany to część terenu gminy cechująca się stanem kryzysowym spowodowanym koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:  gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej.

Obszar rewitalizacji to obszar o szczególnej koncentracji zjawisk  kryzysowych,  mający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. 


Wyniki konsultacji projektu dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025. (23.03.2017)
http://bochnia-gmina.pl/index.php?c=view&id_viewer=741-1494018053&type=article&idp=62

Trwają konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia (13.03.2017)
http://bochnia-gmina.pl/index.php?c=view&id_viewer=725-1494018117&type=article&idp=62

Trwają konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025. (28.02.2017)
http://bochnia-gmina.pl/index.php?c=view&id_viewer=706-1494018770&type=article&idp=62

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025. (15.02.2017)
http://bochnia-gmina.pl/index.php?c=view&id_viewer=697-1494018144&type=article&idp=62

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych (08.02.2017)
http://bochnia-gmina.pl/index.php?c=view&id_viewer=690-1494018170&type=article&idp=62

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Bochnia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bochnia. (22.12.2016)
http://bochnia-gmina.pl/index.php?c=view&id_viewer=646-1494018218&type=article&idp=62

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bochnia  (29.11.2016)
http://bochnia-gmina.pl/index.php?c=view&id_viewer=623-1494018243&type=article&idp=62

Konsultacje społeczne (17.11.2016)
http://bochnia-gmina.pl/index.php?c=view&id_viewer=619-1494018267&type=article&idp=62

Zaproszenie do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych (10.11.2016)
http://bochnia-gmina.pl/index.php?c=view&id_viewer=611-1494018295&type=article&idp=62

Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia (10.11.2016)
http://bochnia-gmina.pl/index.php?c=view&id_viewer=614-1494018320&type=article&idp=62

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025 (17.10.2016)
http://bochnia-gmina.pl/index.php?c=view&id_viewer=593-1494018344&type=article&idp=62

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-10-26
Data publikacji:2016-10-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:UG Bochnia
Liczba odwiedzin:15404