Raport o stanie Gminy Bochnia 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Raport o stanie Gminy Bochnia za 2019 rok” został przygotowany  zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym.

W myśl powyższego przepisu Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanej przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy. 

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do
Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Stosownie do art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie
gminnym, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-29
Data publikacji:2020-05-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Krakowska
Liczba odwiedzin:4589