Program "Czyste Powietrze"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY Programu „CZYSTE POWIETRZE”

dla mieszkańców Gminy Bochnia

gdzie można:

  • dowiedzieć się o Programie i zasadach składania wniosku
  • uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku
  • skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, z którego można przesłać wniosek elektronicznie, poprzez Portal Beneficjenta, a także go wydrukować
  • złożyć wersję papierową wniosku w Urzędzie Gminy Bochnia, który zostanie przesłany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    w Krakowie w celu weryfikacji i przyznania ewentualnego dofinansowania

 

Punkt konsultacyjny czynny codziennie:

poniedziałek – wtorek w godzinach 13:00 – 15:00

środa - czwartek – piątek w godzinach 9:00 – 11:00

 

Konsultacje z pracownikiem, a także składanie wniosku będą możliwe po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” mogą Państwo również uzyskać telefonicznie w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu Gminy Bochnia pod
nr 146901126.

Program jest skierowany do osób fizycznych -  właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Założeniem programu jest dofinansowanie do wymiany starych nieefektywnych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) i termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dofinansowanie na ekologiczne źródło ciepła, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczna, ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, a także wykonanie dokumentacji projektowej, audyt energetyczny, ekspertyzy.

Program przewiduje trzy poziomy dofinansowania – podstawowy, podwyższony i najwyższy, które są przyznawane w zależności od dochodu beneficjenta.

Termin realizacji przedsięwzięcia liczony jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i wynosi 30 miesięcy dla poziomu podstawowego i podwyższonego oraz 36 miesięcy dla poziomu najwyższego.

 

 

Do wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie są niezbędne:

- adres e-mailowy wraz z hasłem (do utworzenia konta Beneficjenta) / dane do profilu zaufanego lub login i hasło do już założonego konta w Portalu Beneficjenta

- pesel Wnioskodawcy i Współmałżonka

- nr księgi wieczystej

- nr działki

- rok wydania pozwolenia na budowę przedmiotowego budynku

- powierzchnia całkowita budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu wydzielonego w budynku mieszkalnym – księgą wieczystą

- wysokość dochodu Wnioskodawcy/rodzaj PIT

- nr konta do wypłaty dofinansowania

- dokument potwierdzający prawo własności (jeżeli dla budynku nie została założona księga wieczysta)

- zaświadczenie potwierdzające miesięczny dochód na członka rodziny wydane przez właściwy organ
(w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania)

- zgody współwłaścicieli budynku mieszkalnego /lokalu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na realizację przedsięwzięcia oraz zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji (w przypadku ustawowej wspólności majątkowej)

- data wystawienia pierwszej faktury (w przypadku już rozpoczętej inwestycji lub zrealizowanej)

- jeśli w budynku jest prowadzona działalności gospodarcza – to dane dotyczące powierzchni na której jest prowadzona

- jeśli dofinansowanie dotyczy termomodernizacji – to potrzebne są dane w przeliczeniu na m2  dotyczące okien, drzwi, ocieplenia itd.

- dokładne zapoznanie się z regulaminem programu, co pozwoli na rzetelne wypełnienie wniosku, ponieważ za zgodność wprowadzonych danych ze stanem faktycznym odpowiada wnioskodawca

 

„Czyste Powietrze+” to dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem. Głównym założeniem jest wypłata całości lub części dotacji przyznanej Beneficjentowi na konto wykonawcy w formie zaliczki oraz pozostałej części dofinansowania.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest przedłożenie wraz z wnioskiem:

- zaświadczenia potwierdzającego wysokości dochodu (poziom podwyższony i poziom najwyższy)

- umowa/y zawarta/e z wykonawcą/ami na realizacje danego przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy z wykonawcami na usługi, dostawę i roboty budowlane).

Termin na realizację wynosi 18 mies. od daty złożenia wniosku.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze”, „Czyste Powietrze+”, a także ścieżce bankowej „Kredyt Czyste Powietrze” znajdą Państwo na stronach:

www.czystepowietrze.gov.pl

www.wfos.krakow.pl

 

 

Informacje o realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Bochni:

w terminie do 31 grudnia 2022r.:

złożone wnioski o dofinansowanie: 489

zrealizowane przedsięwzięcia: 175

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 659 060,62 zł

 

w terminie do 31 marca 2023 r.:

 złożone wnioski o dofinansowanie: 509

zrealizowane przedsięwzięcia: 220

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 3 369 734,00 zł

 

w terminie do 30 czerwca 2023r.

  złożone wnioski o dofinansowanie : 543

  zrealizowane przedsięwzięcia: 253

  sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 4.012.889,35 zł

 

w terminie do 30 września 2023r.

  złożone wnioski o dofinansowanie : 579

  zrealizowane przedsięwzięcia: 272

  sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 4.578.517,85 zł

 

w terminie do 31 grudnia 2023r.:

złożone wnioski o dofinansowanie: 614

zrealizowane przedsięwzięcia: 306

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5 306 871,69 zł

 

w terminie do 31 marca 2024r.:

złożone wnioski o dofinansowanie: 657

zrealizowane przedsięwzięcia: 319

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5.716.849,96 zł

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-10-07
Data publikacji:2022-10-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Grzymek
Liczba odwiedzin:3873