Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku podtopień

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22 czerwca 2020

Urząd Gminy w Bochni informuje, iż rolnicy poszkodowani w wyniku deszczu nawalnego lub powodzi mogą składać wnioski do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Urzędu Gminy o oszacowanie szkód w uprawach rolnych i w gospodarstwach rolnych (budynki gospodarcze, maszyny rolnicze, inwentarz żywy).

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I). W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9).

Wnioski można pobrać w formie elektronicznej poniżej lub ze strony internetowej BIP urzędu wojewódzkiego (zakładka rolnictwo), w formie papierowej w urzędzie gminy (wydział rolnictwa).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku złożonego do ARiMR o  płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz kopię polisy ubezpieczeniowej jeżeli uprawy były ubezpieczone.

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast).

Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu (Załącznik nr I.1 do wniosku rolnika), które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.

Pliki do pobrania