Na terenie gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Brzeźnica

Brzeźnica

4 marca 2016

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 266 o pow.0.52  ha

Stan prawny: KW- TR1O/00068909/8 – właściciel Gmina Bochnia-działka bez obciążeń

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia: R2 – tereny rolne, R-OK – tereny rolne otwarte o znaczeniu krajobrazowym, KDD – tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej

Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

Przejdź do - CHEŁM

CHEŁM

Dziaki oznaczone nr 131/4 o pow.0.07 ha131/6 o pow.0.05 ha, 131/7 o pow. 0.02 (nieruchomość niezabudowana) – obj.KW- TR1O/00054231/3, obj.KW- TR1O/00054233/7, TR1O/00059307/2 (dz.III i IV bez obciążeń). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem R2 – tereny rolne bez prawa zabudowy w strefie występowania potencjalnych zagrożeń osuwania się mas ziemnych.

Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Przejdź do - Brzeźnica

Brzeźnica

4 marca 2016

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 271 o pow.0.14 ha

Stan prawny : KW-TR1O/00059316/8 – właściciel Gmina Bochnia- działka bez obciążeń

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia: R1 – tereny rolne , R2 – tereny rolne bez prawa zabudowy, KDZ i KDL– tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

Przejdź do - BESSÓW

BESSÓW

Dziaka oznaczona nr 13 o pow. 0.16  ha (nieruchomość niezabudowana) – obj. KW –  TR1O/00059321/6 –  właściciel Gmina Bochnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolami: MN1 –   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD – tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Przejdź do - CEREKIEW

CEREKIEW

Dz. nr 176 o pow. 6.16 ha, obj. KW -TR1O/00059317/5 (bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Dz. nr 265 o pow. 31.42 ha, obj. KW -TR1O/00059317/5 (bez obciążeń).
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, RU – tereny gospodarki rolno-spożywczej, R-OK – tereny rolne o znaczeniu krajobrazowym

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce. 


Przejdź do - GAWŁÓW

GAWŁÓW

Dziaka oznaczona nr 736 o pow. 2.38  ha (nieruchomość niezabudowana).

Stan prawny: KW -  TR1O/0002634/9  –  właściciel Gmina Bochnia dz.III i IV – b/o    

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:R-OK – tereny rolne o znaczeniu krajobrazowym (zmeliorowane)

Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Przejdź do - NIESZKOWICE MAŁE

NIESZKOWICE MAŁE

Działka oznaczona nr 193/1 o pow. 0.28  ha (nieruchomość niezabudowana).

Stan prawny: KW -  TR1O/00068754/6 –  właściciel Gmina Bochnia dz.III i IV – b/o    

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:R1- tereny rolne (zmeliorowane), KDL – tereny  tras i urządzeń komunikacji drogowej

Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Przejdź do - ŁAPCZYCA

ŁAPCZYCA

Działki zabudowane budynkiem byłej gospody oznaczone nr 443 o pow. 0.25 ha, 442/3 o pow.0.10 ha , stanowiące własność Gminy Bochnia obj.KW – 72392  (dział III i IV bez obciążeń).

W planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolami: NO – tereny przeznaczone na cele infrastruktury  technicznej, Z – tereny pod zieleń obudowy biologicznej cieku wodnego, KL– tereny pod komunikację – dla drogi lokalnej (klasy L).

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.