GMINA BOCHNIA

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

DO POBRANIA - Druk zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja nie wymaga zezwolenia.


Podstawa  prawna:

Załączniki:

  1. mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków,
  2. kopia pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych bądź pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Bocheńskiego,     
  3. certyfikat, lub aprobata techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków, kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Miejsce złożenia: 

Uwagi:

Opłaty: 

120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia (Dz.U z 2015r poz.783 cz I p13)

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu  Gminy  Bochnia  33 8589 0006 0260 0110 0000 0002  lub bezpośrednio w kasie Urzędu.