GMINA BOCHNIA

Zawiadomienie XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

23 listopada 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.1372) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje XXXIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 30 listopada 2021 r. o godzinie 09:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Proponowany porządek obrad:

    I.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

   II.   Ustalenie porządku obrad.

 III.   Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji.

 IV.   Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

  V.   Podjęcie uchwał w sprawie:

1.   zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2021 rok.

2.   zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bochnia na lata  2021-2032.

3.   zmiany Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości nr XII/97/19 z dnia 29 listopada 2019 roku

4.   zmiany Uchwały nr V/41/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów.

5.   ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Bochnia.

6.   ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bochnia

7.   zmiany uchwały Nr XIII/129/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

8.   przystąpienia do zmiany: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Bochnia [1] Baczków, [2] Bessów, [3] Bogucice, [4] Brzeźnica, [5] Buczyna, [6] Cerekiew, [7] Chełm, [8] Cikowice, [9] Damienice,[10] Dąbrowica, [11] Gawłów, [12] Gierczyce, [13] Gorzków, [14] Grabina, [15] Krzyżanowice, [16] Łapczyca, [17] Majkowice, [18] Moszczenica, [19] Nieprześnia, [20] Nieszkowice Małe, [21] Nieszkowice Wielkie, [22] Ostrów szlachecki, [23] Pogwizdów, [24] Proszówki, [25] Siedlec, [26] Słomka, [27] Stanisławice, [28] Stradomka, [29] Wola Nieszkowska, [30] Zatoka, [31] Zawada, uchwalonego przez Radę Gminy Bochnia Uchwałą Nr XXVII/319/06 z dnia 26 października 2006 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 267 poz. 1764 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ze zmianami wniesionymi w dniach: 24.02.2010 r. Uchwałami Rady Gminy Bochnia Nr XXX/237/10 i Nr XXX/238/10 opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 99 poz. 621 i 622 z dnia 24 marca 2010 r. oraz 26.01.2015 r. Uchwałą Rady Gminy Bochnia Nr IV/28/15 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 17 lutego 2015 r. poz. 782 oraz z dnia 25.06.2021 r. Uchwałami Rady Gminy Bochnia Nr XXIX/222/21 i Nr XXIX/223/21 opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2021 r., poz. 4169 i 4170

9.   przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bochnia dla obszarów w miejscowościach: Gorzków, Cikowice, Siedlec, Moszczenica i Łapczyca uchwalonego przez Radę Gminy Bochnia Uchwałą Nr IX/107/03 z dnia 27 listopada 2003 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 446 poz. 5201 z dnia 17 grudnia 2003 r.

10.      przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia.

11.      wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej  nr 2092K Bogucice-Gawłów w miejscowości Ostrów Szlachecki.

12.      uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bochnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

13.      zmiany statutu Gminy Bochnia.

VI.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

VII.    Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/21.

VIII.    Zapytania i wolne wnioski.

IX.    Zakończenie obrad XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bochnia.

 

Link do transmisji online