GMINA BOCHNIA

Remont drogi gminnej nr 580848K w miejscowości Pogwizdów.

9 października 2020

Gmina Bochnia w ramach umowy Nr. WR-VI.5.134.2020.Alo o dofinansowanie ze srodków Funduszu Dróg Samorządowych realizuje zadanie pn:

Remont drogi gminnej nr 580848K – odc. I w km od 0+019,00 do km 0+305,00; odc. II 0+315,00 do km 0+647,00; odc. III 0+657,00 do km 0+958,00 w miejscowości Pogwizdów.

Całkowity koszt realizacji zadaniawynosi: 428 803,36 zł

Kwota dofinansowania zadania wynosi; 254 563,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana wymiana podbudowy i nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy, zostanie wykonane oznakowanie poziome.

Prace wykonywane są na podstawie umowy z wykonawcą Nr.IFS.272.31.2020 z dnia 10.08.2020r.

Realizacja prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym ciągu drogowym.