Obwieszczenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 czerwca 2017

wpis     Na podstawie  art.33 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.  z 2016 r.  poz.353 ze zm.) oraz  art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23 ze zm.)  Wójt Gminy Bochnia  informuje o:

możliwości zapoznania się z uzupełnionym raportem  o oddziaływaniu na środowisko w ramach   przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Przebudowa koryta potoku Młynówka od km 0+000 do km 2+650 w msc. Baczków i Proszówki  gm.Bochnia  i gm.Drwinia”  w ramach zadania inwestycyjnego:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby - przygotowanie inwestycji- Etap II opracowanie dokumentacji projektowej, część III, zadanie 7 Potok Młynówka.”

Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153  Kraków.

1. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Bochnia

2. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji  jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

3. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni

Informuje się o:

  • możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w tym / uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/
  • możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski składać można  w formie:

1.pisemnej do Urzędu Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26,32-700 Bochnia

2.ustnie do protokołu w Wydziale Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pok.nr 2, UG Bochnia

3.za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres (ug@bochnia-gmina.pl) w terminie 30 dni, tj. od 13 czerwca do 13 lipca 2017 r.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia  12 czerwca 2017 r.

         Zgodnie z art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub  w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1. strona internetowa UG Bochnia

2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia

3.Tablica ogłoszeń w UG Drwinia

4. Tablice ogłoszeń na terenie m. Proszówki i Baczków

Wyk:R.S