Jak założyć działalność gospodarczą

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do rejestracji własnej działalności gospodarczej konieczny jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby tego dokonać osoba fizyczna musi wybrać jeden z trybów postępowania:

WARIANT 1
Należy na stronie www.ceidg.gov.pl zalogować się do CEIDG za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego i wypełnić odpowiedni formularz, a następnie (podpisać) złożyć go elektronicznie. UWAGA (!) Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. 

WARIANT 2
Za pomocą strony www.ceidg.gov.pl, nie posiadając kwalifikowanego podopisu, bez logowania się do CEIDG- można przygotować wniosek on-line i wydrukować. Następnie należy taki formularz dostarczyć do dowolnie wybranego Urzędu Gminy, gdzie należy go podpisać w obecności urzędnika. Wniosek można również wysłać do Urzędu Gminy pocztą. W takim przypadku złożony na nim podpis musi być potwierdzony przez notariusza. 

WARIANT 3
Wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej można uzyskać w wersji papierowej w urzędzie gminy. Po złożeniu wniosku papierowego, po  wcześniejszym potwierdzeniu tożsamości składającego - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny, który zostaje podpisanym bezpiecznym podpisem elektronicznym właściwego urzędnika i wysłany do Ministerstwa Rozwoju.

WARIANT 4
Wniosek można przesłać listem poleconym do wybranej gminy, ale złożony podpis na wniosku musi być notarialnie potwierdzony

Osoba chcąca założyć działalność gospodarczą może wykorzystać tzw. profil zaufany  do przesyłania dokumentów (formularzy) on-line. Profil zaufany można założyć za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) i potwierdzić go jednorazowo w Urzędzie skarbowym bądź Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie niezbędny jest nr NIP.

Należy pamiętać, że dokument CEIDG  stanowi jednocześnie wniosek o wpis do:

 • krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, gdzie nadawany jest numer REGON;
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego, przez co następuje nadanie lub wskazanie numeru NIP i wybór formy opodatkowania;
 • zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS; 
 • zgłoszeniem płatnika składek KRUS.

Za pomocą wniosku CEIDG-1 można dokonywać:

 • wszelkich zmian z zakresu podawanych informacji;
 • wykreślenia wpisu w CEIDG, na zgłoszenie tych zmian przedsiębiorca posiada 7 dni od daty ich zaistnienia;
 • również zgłoszenia informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wpisu w CEIDG. Zgłoszenie z kolei tych informacji musi być przed dniem lub najpóźniej w dniu wznowienia lub zawieszenia wpisu. Jeśli podmiot gospodarczy rejestrujący działalność w chwili dokonywania tej czynności nie posiada jeszcze numeru REGON i/lub NIP, to po jego otrzymaniu nie musi aktualizować danych w systemie CEIDG. Tego rodzaju informacje pojawiają się tam automatycznie po ich nadaniu. 

W sytuacji, gdy rejestrowana będzie spółka cywilna, każdy z wspólników musi złożyć osobno stosowny wniosek CEIDG-1.

W celu określenia rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej w formularzu należy podać pięcioznakowy symbol PKD 2007. Zakres czynności przedsiębiorcy oraz jego uprawnienia określa Polska Klasyfikacja Działalności. W składanym formularzu CEIDG podaje się oznaczenia PKD, konkretne numery podane w spisie PKD określonych czynności. W formularzu należy uwzględnić jako pierwszy kod przeważający. 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA FORLUMARZA CEIDG-1 lub na stronie www.ceidg.gov.pl.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Jak założyć działalność gospodarczą

  Jak założyć działalność gospodarczą