Nabory w NGD "E.O.CENOMA"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25 listopada 2019

Kultywowanie tradycji,kultury,obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych.

Zakres tematyczny projektu grantowego:nabór wniosków dotyczy wsparcia zadań w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Intensywność pomocy:

-   dla organizacji społecznych (stowarzyszeń, fundacji) – do 100% kosztów kwalifikowalnych,

-   dla jst – max 63,63% kosztów kwalifikowalnych,

-   dla pozostałych podmiotów – do 50% kosztów kwalifikowalnych.

 Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 Limit środków dostępny w naborze: 243 267,00 zł Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:

Minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł

Maksymalna kwota grantu: 50 000,00zł

  

Preferowane są operacje, których wnioskowana kwota pomocy wynosi do

10 000,00 zł, w ramach zgodności z kryteriami wyboru takie zadanie otrzyma 5 pkt.

Termin składania wniosków:  od 03.12.2019 do 18.12.2019 (do godz. 12:00)

 

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki w ramach projektu grantowego (naboru):

 

Cel ogólny III. Rozwój kapitału społecznego i ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego.

Cel szczegółowy III.2 Promocja zasobów lokalnych, w tym produktów tradycyjnych, dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego. Przedsięwzięcie: III.2.1 Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych.

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór: Liczba działań promocyjnych polegających na wydaniu materiałów promocyjnych, publikacji, map, folderów,

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru: Liczba osób poinformowanych o działalności LGD.

 

 

Warunki udzielenia wsparcia:

–   podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR,

 

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność zadania z zakresem tematycznym projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze.Zgodność    operacji   ze   strategią   rozwoju    lokalnego    kierowanego przez społeczność (LSR).
  1. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

–   podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

 

1.    Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Nabór nr 2/2019/G

Zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci młodzieży i dorosłych poprzez organizację warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw konferencji, konkursów.

 

Zakres tematyczny projektu grantowego:

nabór wniosków dotyczy wsparcia zadań w zakresie Wzmocnienie kapitału społecznego w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

 

Intensywność pomocy:

-   dla organizacji społecznych (stowarzyszeń, fundacji) – do 100% kosztów kwalifikowalnych,

-   dla jst – max 63,63% kosztów kwalifikowalnych,

-   dla pozostałych podmiotów – do 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Limit środków dostępny w naborze: 285 036,00 ZŁ Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:

Minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł

Maksymalna kwota grantu: 50 000,00 zł

 

Preferowane są operacje, których wnioskowana kwota pomocy wynosi do

10 000,00 zł, w ramach zgodności z kryteriami wyboru takie zadanie otrzyma 5 pkt.

Termin składania wniosków:  od 03.12.2019 do 18.12.2019 (do godz. 12:00)

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki w ramach projektu grantowego (naboru):

 

Cel ogólny III. Rozwój kapitału społecznego i ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego.

Cel    szczegółowy     III.1    Wspieranie    aktywności    mieszkańców    i         organizacji społecznych popularyzujących integrację i współpracę społeczności.

Przedsięwzięcie: III.1.1 Zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację warsztatów,  wizyt  studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów.

 

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:

-Liczba inicjatyw- zajęć edukacyjnych, warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów

 

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru:

-Liczba    osób    które    wzięły     udział    w    szkoleniach,     warsztatach,                 wizytach studyjnych, konferencjach, konkursach, wystawach

 

 

Warunki udzielenia wsparcia:

– podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR,

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność zadania z zakresem tematycznym projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
  1. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  2. Zgodność operacji ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

 

- podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania

„E.O.CENOMA”, miejscowość: Szczurowa, ul. Rynek 4,  (budynek  Gminnego  Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, piętro I), od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki w godz. od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz

z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach wraz z 2 egzemplarzami wersji elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamymi z wersją papierową).

 

UWAGA:

Za wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę jego złożenia w formie papierowej bezpośrednio w Biurze LGD. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę    lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

 

W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Grantobiorca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – www.eocenoma.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. minimum 15 punktów. (40% z 37 punktów możliwych do uzyskania).

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów grantowych:

 

Wniosek o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników, w szczególności:

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia i kryteriów wyboru operacji.
  1. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:
 • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  • wykonuje    działalność    odpowiednią    do   przedmiotu    operacji,   którą       zamierza realizować.
 1. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników

-złożone w wersji elektronicznej i papierowej – 2 komplety,

 1. Oświadczenia RODO

 

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: preferowane są zadania, których harmonogram jednoznacznie i racjonalnie wskazuje, że czas realizacji grantu przez grantobiorcę, od podpisania umowy do złożenia wniosku o płatność, będzie krótszy niż 1 rok.

 

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” miejscowość: Szczurowa, ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki w godz. od 9:00 do 17:00.

tel. (14) 671-41-13, (14) 671-40-70 kom. 502-423-325

Galeria

 • Powiększ zdjęcie plakat

  plakat