Zawiadomienie XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22 listopada 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.506) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje XII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 29 listopada 2019 r. o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Proponowany porządek obrad:

I.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.   Ustalenie porządku obrad

III.  Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji.

IV.   Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

V.   Podjęcie uchwał w sprawie

1.     zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2019 rok.

2.     zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bochnia na lata 2019-2031.

3.     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

4.     skargi na Wójta Gminy Bochnia

5.     przystąpienia do procedury naprawczej w trybie sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Bochnia Nr VI/55/19 z dnia 14 maja 2019 r.

VI.    Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/19 w Gminie Bochnia

VII.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

VIII.    Zapytania i wolne wnioski.

IX.    Zakończenie obrad XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bochnia.      

 

Link do transmisji