X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 września 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.506) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje X Zwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 27 września 2019 r. o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Proponowany porządek obrad:

  I.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.   Ustalenie porządku obrad.

III.   Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji.

IV.   Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

  V.   Podjęcie uchwał w sprawie:

1.     zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2019 rok

2.     zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bochnia na lata 2019-2031.

3.     emisji obligacji.

4.     zmiany uchwały nr XXI/209/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.

5.     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2084K Sobolów – Zawada w miejscowości Nieszkowice Wielkie”

6.     woli przystąpienia do współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2086K w km od 0+018 do km 0+485 i w km od 2+060 do km 2+492 w miejscowości Bochnia oraz w km od 2+492 do km 3+978 w miejscowości Pogwizdów, powiat bocheński” i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu z przeznaczeniem na jego realizację

7.     wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej  nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia w miejscowości Brzeźnica

8.     uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bochnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok ”

9.     wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVIII/356/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 21 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Bochnia

10.   ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

11.   skargi na Wójta Gminy Bochnia.

12.   skargi na Wójta Gminy Bochnia.

13.   przekazania skargi według właściwości.

VI.    Przeprowadzenie wyborów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 wraz z podjęciem uchwały przez Radę Gminy.

VII.    Zapytania i wolne wnioski.

VIII.    Zakończenie obrad X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bochnia.      

Imienny wykaz głosowań