VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19 czerwca 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.506) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje VIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy Bochnia za 2018 rok
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wotum zaufania dla Wójta Gminy Bochnia.
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.
  3. udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok .
  4. zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2019 rok.
  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bochnia na lata 2019-2031.
  6. przyjęcia do realizacji przez Gminę Bochnia zadania publicznego z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego.
  7. regulaminu rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
  8. zmiany uchwały Rady Gminy Bochnia Nr V/45/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  9. zmiany uchwały Nr VIII/72/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych pn. „Dobry Start II” oraz ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bochnia w ramach tego programu
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bochnia.

  Link do transmisji
 9. Imienny wykaz głosowań

Pliki do pobrania