III Sesja Rady Gminy Bochnia - 27 grudnia 2018r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 grudnia 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje III Zwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 27 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Proponowany porządek obrad

I.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.   Ustalenie porządku obrad.

III.   Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji.

IV.   Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

V.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 1.       zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2018 rok.
 2.       zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bochnia na lata 2018-2031.
 3.       zmiany uchwały nr XXXIX/361/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 4.       wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
 5.       uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2019 rok.
 6.       przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bochnia na lata 2019-2031
 7.       terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8.       wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Bochnia.
 9.       wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1444K w miejscowości Nieszkowice Wielkie.
 10.       uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bochnia
 11.       zmiany uchwały Nr XLV/403/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne inne niż Gmina Bochnia i osoby fizyczne na terenie Gminy Bochnia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie wychowanków oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tych dotacji.
 12.    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 13.    zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni
 14.    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bochniana 2019 rok.
 15.    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
 16.    zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Bochnia na rok 2019.
 17.    uchwalenia planu pracy Rady Gminy Bochnia na rok 2019

VI. Zapytania i wolne wnioski.

VII. Zakończenie obrad III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bochnia.  

 

Transmisja online dostępna: LINK