II Sesja Rady Gminy Bochnia - 30 listopada 2018r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23 listopada 2018

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje II Zwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 30 listopada 2018 r. o godzinie 1000  w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

 

Proponowany porządek obrad:

I.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.   Ustalenie porządku obrad.

III.   Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji.

IV.   Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

V.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na rok 2018
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bochnia na lata 2018-2031
 3. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bochnia
 4. zmiany Uchwały Nr IX/88/15 Rady Gminy Bochnia z dnia
  28 lipca 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego
  i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
  i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 5. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bochnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”
 6. zmiany uchwały Nr XLV/400/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 7. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 8. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 9. przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w gminie Bochnia

   VI.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

  VII.    Zapytania i wolne wnioski.

 VIII.    Zakończenie obrad II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bochnia.  

 

Transmisja online dostępna: LINK